BAN ĐIỀU HÀNH – VĂN PHÒNG VIỆT NAM

Là Ban điều hành tốt nhất của Rainbow tại Việt Nam và Ấn Độ, Ban điều hành gồm các chuyên gia cao cấp về Bán Hàng, BPO, Quản lý Quan Hệ Khách Hàng, Công Nghệ Thông Tin & Nhân Sự. Chúng tôi đã hợp tác tốt nhất để thực hiện lời hứa phát triển của mình.
 
ROGER LAKHANI
Giám đốc tài chính, Điều hành hoạt động tập đoàn, Văn phòng tại Việt Nam