Cung ứng tương lai (B2C)

Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính

Hoạt động kinh doanh tư vấn quản lý tài chính sẽ giúp phát triển, mở rộng các khách hàng giàu có, có khả năng tài chính vững mạnh đồng thời thực hiện kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu cuộc sống để đạt được nhu cầu của cuộc sống thông qua cơ cấu tư vấn độc lập và đáng tin cậy, khả năng phân phối nhiều sản phẩm.

Gần đây, 3 phân đoạn thị trường này đã phát triển mạnh trong thị trường mới nổi. Các thị trường này đang phải đối mặt với lỗ hổng từ việc cung cấp đặc biệt của cơ cấu tư vấn đáng tin cậy và có thể phân đoạn để tiếp cận các sản phẩm tài chính. Chúng tôi tin rằng có một thị trường lớn có thể giải quyết được vấn đề một cách rõ ràng dựa trên (i) công cụ tư vấn chất lượng cao (ii) nhân viên tư vấn tài chính là các chuyên gia tư vấn lập kế hoạch tài chính và (iii) thông qua thông tin khách hàng có liên quan và kiến thức đúc kết được.

 • Thấp hoặc không có hướng dẫn
 • Tư vấn không độc lập
 • Ít lập kế hoạch dựa trên mục tiêu
 • Các quyết định đầu tư ngắn hạn & các mối quan hệ
 • Ít tin vào các nhà phân phối
 • Mua từ nhiều nguồn khác nhau
 • Quản lý danh mục đầu tư là việc quản trị phức tạp

 • Nhà tư vấn lập kế hoạch tài chính chuyên dụng
 • Nguồn tư vấn trung lập
 • Lập kế hoạch dựa trên mục tiêu đối tượng
 • Lập kế hoạch các danh mục đầu tư dài hạn và mối quan hệ
 • Kết quả dựa trên mối quan hệ
 • Ban quản lý liên lạc một cửa thuê ngoài công ty Rainbow

Do chúng tôi tăng thêm mối quan hệ sâu sắc với khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng, các tổ chức tài chính, bằng cách bán nhiều sản phẩm của cùng một nhà sản xuất vào đúng thời điểm cho đúng khách hàng

Phương thức giao dịch
Bán Hàng Lâu Dài tức là phân phối thúc đẩy sản phẩm

Quan hệ đối tác
Doanh số bán hàng và phân phối dựa trên lòng trung thành

Cách thức quan hệ
Doanh số bán hàng và phân phối dựa trên kế hoạch

 • Phân phối thúc đẩy sản phẩm
 • Tập trung vào sản phẩm đơn lẻ
 • Giới hạn giá bán trái ngược
 • Giao tiếp của nhà phân phối -nhà cung cấp đa ngành với khách hàng
 • Tư vấn quản lý tài sản sẵn có cho khách hàng giàu có / có khả năng tài chính vững mạnh
 • Thúc đẩy bởi chi phí cố định và do đó chất lượng tư vấn thấp
 
 • Phân phối dựa trên tư vấn
 • Chuyên môn hóa nhiều sản phẩm
 • Giải quyết nhu cầu cuộc sống
 • Giao diện nhà phân phối đơn lẻ với khách hàng
 • Môi trường tư vấn doanh nghiệp dành cho khách hàng
 • Phân phối tổng hợp trên chi phí biến đổi