Giải thích

Thông tin khách hàng phong phú và phân đoạn chính xác - bán hàng có mục tiêu